Ծնողներին ուսուցանվում են զանազան հմտություններ` ծնողավարություն, ձեռարվեստ: